1
Bạn cần hỗ trợ?

Góc hoc tập

Ngoài việc nắm vững các sử dụng các danh, động, tính, trạng từ... học sinh cần đọc hiểu nội dung chính văn bản có độ dài khoảng 150 - 300 từ về các chủ điểm đã học trong chương trình, chủ yếu là lớp 12. I - NỘI DUNG ÔN TẬP ...